Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych
Elite Zone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Elite Zone spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 200A/192 (01-460 Warszawa), NIP: 527-268-22-69 (dalej „Elite Zone“) chroni z należytą starannością zawodową dane osobowe swoich klientów (dalej „Klienci“, „Klubowicze“, „Członkowie Klubu“) pracowników i współpracowników, osób i podmiotów stowarzyszonych oraz wszelkich innych osób i podmiotów, niezależnie od tego w jaki sposób weszła w posiadanie tych danych i dla jakich celów je przetwarza.

Elite Zone dokłada wszelkiej należytej staranności zawodowej by podmioty przetwarzające na jej zlecenie i na jej rzecz dane osobowe Klientów oraz innych wyżej wskazanych osób i podmiotów, przetwarzały dane osobowe im powierzone przez Elite Zone zapewniając ich właściwą ochronę, z dołożeniem takiej samej należytej staranności zawodowej jak Elite Zone.

Elite Zone stosuje dla ochrony danych osobowych Klubowiczów oraz innych wyżej wskazanych osób i podmiotów przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO“) oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej „UODO“). W sytuacji gdy pomiędzy przepisami prawa unijnego i prawa krajowego istnieje rozbieżność Elite Zone stosuje w pierwszej kolejności przepisy prawa unijnego. Dla prawidłowej interpretacji i stosowania RODO Elite Zone kieruje się w pierwszej kolejności preambułą RODO zawierającą politykę ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Dla prawidłowej interpretacji i stosowania UODO Elite Zone kieruje się w pierwszej kolejności treścią jej uzasadnienia.

Elite Zone chroni dane osobowe Klientów oraz innych wyżej wskazanych osób i podmiotów z należytą starannością zawodową, dokłada wszelkich starań by w ten sam sposób dane te były chronione przez podmioty przetwarzające je na zlecenie Elte Zone, stosując przy tym prawo unijne i krajowe, w najlepiej pojętym interesie Klientów oraz innych wyżej wskazanych osob i podmiotów. Stara się przy tym by interesy Klientów oraz innych wyżej wskazanych osób i podmiotów były w najwyższym możliwym stopniu zbieżne z interesami Elite Zone.

Jeśli pomiędzy interesami Klientów albo innych wyżej wskazanych osób lub podmiotów i interesami Elite Zone zachodzi rozbieżność zawsze przeważają interesy Klientów i nimi Elite Zone jest obowiązana kierować się w pierwszej kolejności. W następnej kolejności Elite Zone przy ochronie danych osobowych winna kierować się interesami innych wyżej wskazanych osób i podmiotów, w razie ich rozbieżności z interesami Elite Zone. Zawsze rozbieżność interesów Klientów i wyżej wskazanych innych osób i podmiotów, w ochronie ich danych osobowych przez Elite Zone, winna być potraktowana daniem pierwszeństwa przez Elite Zone interesom Klientów.

Osobą odpowiedzialną z ramienia Elite Zone za prawidłowe stosowanie polityki ochrony danych osobowych Elite Zone jest osoba pełniąca w jej strukturach funkcję administratora bezpieczeństwa danych osobowych. Członkowie Klubu mogą w każdym czasie zwracać się na piśmie do administratora bezpieczeństwa danych osobowych Elite Zone o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych w Elite Zone lub o ich wiążącą interpretację.

Ochrona danych osobowych Klientów przez Elite Zone, oparta o przepisy prawa unijnego i krajowego, opiera się również o system aktów wewnętrznych Elite Zone, regulujących jej funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń Klientów o ochronie ich danych osobowych w Elite Zone oraz Regulaminu Elite Zone, a także o postanowienia umów zawieranych przez Elite Zone z Klientami.

Klubowicz ma prawo w szczególności do: informacji o danych przechowywanych dotyczących jego osoby (art. 15 RODO), niezwłocznego poprawienia i/lub uzupełnienia danych osobowych dotyczących jego osoby (art. 16 RODO), usunięcia jego danych osobowych przechowywanych przez Elite Zone (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (art. 21 RODO) oraz skargi do jednostki nadzorującej w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych.

Elite Zone będzie przetwarzać dane osobowe Klubowicza tak długo, dopóki Klubowicz jak nie cofnie zgody na ich przetwarzanie, nie później jednak niż przez okres trwania umowy pomiędzy Elite Zone, a Klubowiczem, po jej upływie przez okres niezbędny do: czasu przedawnienia roszczeń Klubowicza wynikających z umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Elite Zone – do czasu przedawnienia roszczeń Elite Zone oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Elite Zone przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Elite Zone przetwarzać będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Elite Zone zapewnia wszelkie rozsądne, dostępne fizyczne środki ochrony danych osobowych Klientów oraz innych wyżej wskazanych osob i podmiotów, a także wszelkie rozsądne, dostępne ich środki ochrony w świecie wirtualnym.

Elite Zone zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia Polityki ochrony danych osobowych, aby zawsze było ono zgodne z aktualnymi wymogami przepisów prawa, lub aby uzupełnić je o zmiany związane z usługami Elite Zone. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Elite Zone poinformuje Członków Klubu poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej https://www.elitezone.com.pl/, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie odrębnego powiadomienia na wskazany przez Klubowicza adres email.

Warszawa, Al. Szucha 8 mapa »

studio@elitezone.com.pl

(22) 629 09 57

© 2013 All rights reserved. Theme by pifpafdesign | Trener personalny Warszawa MokotówStrona wykonana przez doNETA.pl