Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN Elite Zone sp. z o.o.

 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Elite Zone sp. z o.o. („Członek Klubu” lub „Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawiera umowę („Umowa”) na korzystanie ze studia treningów personalnych w Warszawie w al. J. Ch. Szucha 8 („Studio”), z Elite Zone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewska 200 A lok. 192, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430298, NIP: 5272682269 („Elite Zone” lub „Klub”).
 2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Klubowicza Umowy na korzystanie ze Studia treningów personalnych Elite Zone, której integralną część stanowią Załącznik Nr 1 do Umowy Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych, Załącznik Nr 2 do Umowy Formularz Treningowy i Załącznik Nr 3 do Umowy Wybór Pakietu Treningowego.
 3. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Członkiem Klubu może zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 10 rok życia.
 4. Klubowicz może wykupić treningi personalne („Treningi Personalne”) w pakiecie treningowym („Pakiet”), to znaczy w ilościach i za cenę wskazanych w Załączniku Nr 3 do Umowy Wybór Pakietu Treningowego lub pojedynczo.
 5. Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania Pakietu lub pojedynczego Treningu Personalnego przez Członka Klubu, innemu Członkowi Klubu lub osobie trzeciej jest niedopuszczalne.
 6. Członek Klubu, który nabył Treningi Personalne w Pakiecie może je wykorzystać w terminie określonym dla danego Pakietu. Klubowicz, który nie wykorzystał całości lub części Pakietu w przewidzianym do tego terminie, traci prawo do odbycia niewykorzystanych Treningów Personalnych tego Pakietu.
 7. Terminy Treningów Personalnych rezerwowane są przez Klubowicza bezpośrednio u trenera prowadzącego („Trener”), w zależności od dyspozycyjności Trenera. System rezerwacji Treningów Personalnych Elite Zone obsługiwany jest przez Efitness sp. z o.o.
 8. Treningi Personalne mogą być rezerwowane najpóźniej do godziny 21:00 w dzień poprzedzający dzień rezerwowanego Treningu Personalnego.
 9. Treningi Personalne rozpoczynają się o pełnych godzinach (np. 10:00, 14:00).
 10. Członek Klubu nie może ćwiczyć samodzielnie bez nadzoru Trenera.
 11. Członka Klubu, jak i Klub, obowiązuje punktualność. Spóźnienie Członka Klubu skutkuje skróceniem Trening Personalnego o czas spóźnienia, bez żadnych ujemnych konsekwencji dla Klubu, chyba, że istnieją możliwości przeprowadzenia całego Treningu Personalnego i Klub wyrazi na to zgodę. Natomiast spóźnienie ze strony Klubu nic nie zmienia w tym, że Trening Personalny odbędzie się w pełnym wymiarze czasu, czyli potrwa o tyle dłużej, o ile później się rozpoczął. Jeśli spóźnienie Klubu przekroczy 15 minut, Klubowiczowi przysługuje prawo wyboru innego dogodnego dla Klubowicza terminu Treningu Personalnego i odbycie go w wybranym terminie. Jeżeli spóźnienie jest zawinione przez Klub i powoduje nieodbycie Treningu Personalnego w zaplanowanym terminie, Klubowiczowi przysługuje prawo do jednego dodatkowego, gratisowego Treningu Personalnego w uzgodnionym między Klubem i Klubowiczem terminie.
 12. Klubowicz może odwołać zarezerwowany Trening Personalny poprzez kontakt z Trenerem bądź recepcją Klubu najpóźniej do godziny 21:00 w dzień poprzedzający zarezerwowany Trening Personalny. Jeśli Klubowicz nie stawi się na Trening Personalny nie odwołując go w wyznaczonym w zdaniu poprzedzającym czasie Trening Personalny uznaje się za przeprowadzony bez żadnych ujemnych konsekwencji dla Klubu.
 13. W wyjątkowych sytuacjach losowych, Trener może odwołać zarezerwowany Trening Personalny najpóźniej do godziny 21:00 w dzień poprzedzający dzień zarezerwowanego Treningu Personalnego. Jeśli Trener nie stawi się na Trening Personalny nie odwołując go w wyznaczonym w zdaniu poprzedzającym czasie ma obowiązek przeprowadzić pominięty Trening Personalny oraz jeden dodatkowy Trening Personalny bez obowiązku uiszczania przez Klubowicza dodatkowej opłaty.
 14. Każdy trening odwołany bez zastosowania się przez Klubowicza do zasady z punktu 12 powyżej, będzie uznany za odbyty, bez żadnych ujemnych konsekwencji dla Klubu. Klub również jest zobowiązany odwołać trening z takim samym wyprzedzeniem, jeśli zachodzą po stronie Klubu przeszkody do przeprowadzenia Treningu Personalnego. Każdy trening odwołany przez Klub nie stosujący się do postanowienia punktu 13, będzie premiowany dodatkowym, gratisowym Treningiem Personalnym, chyba, że Klubowicz zdecyduje inaczej.
 15. Członek Klubu w związku z Treningiem Personalnym może korzystać dodatkowo, zgodnie z dyspozycją lub za zgodą Trenera ze sprzętu cardio, bieżni, stepera, roweru stacjonarnego i tym podobnych urządzeń oraz z łaźni parowej, a także natrysków, jednakże Klub nie jest zobowiązany do zapewnienia Klubowiczowi środków higieny osobistej.
 16. Klub oferuje Klubowiczom możliwość zakupu na terenie Studia wody, batonów energetycznych, itp., jednakże ich cena nie wlicza się w cenę Treningu Personalnego lub Pakietu. Klubowicz zobowiązany jest zapłacić za nabyte przez siebie, wyżej wskazane artykuły niezwłocznie na każde wezwanie Klubu lub Trenera.
 17. Klub oferuje za dodatkową opłatą usługi masażysty i fizjoterapeuty. Ceny tych usług nie stanowią części ceny za Trening Personalny lub Pakiet. Ceny masaży i usług fizjoterapeutycznych są ustalane każdorazowo indywidualnie pomiędzy Klubem i Klubowiczem.
 18. Cena Treningu Personalnego lub Pakietu nie uwzględnia i nie zawiera w sobie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Klubowicz może ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas Treningów Personalnych we własnym zakresie.
 19. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty za pierwszy Trening Personalny lub Pakiet.
 20. W razie powstania zaległości z tytułu opłaty za Pakiet Klub może dokonać natychmiastowego zawieszenia Członka Klubu w jego prawach. Zawieszenie Członka Klubu, w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga zawiadamiania Członka Klubu o tym fakcie w razie istnienia faktycznych przeszkód ku temu.
 21. W okresie trwania zawieszenia Członka Klubu w jego prawach, Członek Klubu nie jest uprawniony do wstępu do Klubu, a Klub nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na rzecz zawieszonego Członka Klubu.
 22. Wysokość opłaty za Treningi Personalne i Pakiety oraz za inne usługi (masaże, usługi fizjoterapeutyczne, itp.) ustalana jest przez Klub w oparciu o aktualnie obowiązujące, ustalone przez Klub cenniki dostępne w recepcji Studia.
 23. Elite Zone zapewnia Klubowiczowi podczas i w związku z Treningiem Personalnym możliwość skorzystania z szatni Studia. Jednakże za rzeczy, pozostawione przez Klubowicza w szatni Studia Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 24. Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Studia, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania Studia działań. W przypadku gdy, czas przez który z przyczyn leżących po stronie Klubu, Członek Klubu nie może korzystać z przysługujących mu zgodnie z Umową świadczeń, wynosi powyżej 5 dni, w danym miesiącu kalendarzowym, Członkowi Klubu przysługuje prawo do proporcjonalnej obniżki opłaty za Pakiet w skali miesiąca, której punktem odniesienia będzie opłata za Treningi Personalne mieszczące się w ramach Pakietu w skali miesiąca w stosunku do faktycznie odbytych Treningów Personalnych w warunkach opisanych w niniejszym punkcie.
 25. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu.
 26. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, pisemnych i ustnych, w szczególności instrukcji przekazywanych przez Trenerów.
 27. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa i higieny w związku z Treningami Personalnymi oraz przygotowaniem do nich i ich zakończeniem, a także stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania w relacjach międzyludzkich podczas korzystania z usług Klubu.
 28. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie jakichkolwiek innych środków psychoaktywnych na terenie Klubu jest zabronione. Zabronione też jest przystąpienie do Treningów Personalnych i uczestnictwo w nich przez Członków Klubu pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków psychoaktywnych, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspakajających. Trener nie dopuści Klubowicza będącego pod ich wpływem do Treningu Personalnego.
 29. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu zmiennego, krytego obuwia sportowego.
 30. Osoby zatrudnione w Klubie, w tym Trenerzy nie posiadają wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek Klubu, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych w Klubie, powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
 31. Członek Klubu zobowiązuje się do poinformowania Trenera o wszelkich występujących już po rozpoczęciu Treningów Personalnych zmianach jego stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w Treningach Personalnych bądź na częstotliwość tych treningów i dobór wykonywanych ćwiczeń. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania zdrowotne, które mogą być skutkiem udziału Członka Klubu w Treningach Personalnych.
 32. Członek Klubu ma obowiązek poinformować Klub przed rozpoczęciem pierwszego Treningu Personalnego o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń fizycznych (przebyte choroby, urazy, kontuzje). Niepełnoletni Członek Klubu przed rozpoczęciem pierwszego Treningu Personalnego przedkłada Trenerowi zaświadczenie lekarskie o zdolności do ćwiczeń fizycznych ze wskazaniem stopnia ich intensywności. Klub zatrzymuje to zaświadczenie wydając przedkładającemu je Klubowiczowi jego kopię.
 33. Klub zapewnia przestrzeganie w swojej działalności zasad dotyczących ochrony danych osobowych, szkoląc w tym zakresie Trenerów i dostosowując środki tejże ochrony do aktualnego stanu wiedzy technicznej i wymogów prawa, a także zachowując najwyższą staranność w uniemożliwieniu dostępu do przetwarzanych przez Klub danych osobowych Członkom Klubu innym niż właściciele tych danych lub innym osobom.
 34. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Klub ma prawo do rozwiązania Umowy z Członkiem Klubu ze skutkiem natychmiastowym.

Zadzwoń lub napisz

Porozmawiaj z Trenerami Elite Zone. Jesteśmy po to, aby Ci doradzić i pomóc w osiągnięciu Twoich wymarzonych celów. Zacznijmy już dziś.

Adres

Elite Zone sp. z o.o.
Al. Szucha 8
00-580 Warszawa

Telefon

793-409-709, 884-898-808

E-mail

studio@elitezone.com.pl